(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

V. Adamkus: „Esu sujaudintas ir dėkingas šiauliečiams“ (8)

2016 m. rugpjūčio 24 d.
Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­tas Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ da­vė iš­skir­ti­nį in­ter­viu. Pa­si­da­li­jo min­ti­mis ne tik šven­ti­ne pro­ga. „Kė­liau sau klau­si­mą, ką da­ry­siu bai­gęs ka­den­ci­ją? Ma­niau, sė­dė­siu prie te­le­vi­zo­riaus. Ap­si­ri­kau ir esu lai­min­gas“, – sa­kė V. Adam­kus, ku­rio dar­bot­var­kė kas­dien yra už­pil­dy­ta.Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

„Vi­sa ma­no gi­mi­nė – iš Šiau­lių“
Pap­ra­šy­tas in­ter­viu V. Adam­kus pa­ts va­kar pa­skam­bi­no į re­dak­ci­ją. Ra­do lai­ko...

Realybės grimasos: išgražintos aplinkos nebėra kam prižiūrėti?.. (3)

2016 m. rugpjūčio 24 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šo ra­jo­no Ta­ry­bos pa­pil­do­mų 14 eta­tų, ku­rie bū­tų įkur­ti se­niū­ni­jo­se. Prie­žas­tis: di­dė­ja tvar­ko­mų vie­šų­jų te­ri­to­ri­jų, ku­rias įren­gia ir pa­čios se­niū­ni­jos, ir kai­mų bend­ruo­me­nės, ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, plo­tai, o tvar­kan­čių­jų ne­bė­ra. Iš Dar­bo bir­žos atei­na tie, ku­riems rei­kia „bi­zū­no“ ša­lia, o anks­čiau pie­vas šie­na­vę gy­ven­to­jai ne­be­lai­ko gy­vu­lių, tad ir žo­lės jiems ne­be­rei­kia. Pak­ruo­jo ra­jo­ne dar iš­si­ver­čia­ma su be­dar­biais...

Slaugos lovos ligonių nepasiekė (4)

2016 m. rugpjūčio 23 d.
Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų li­go­ni­nė do­va­nų ga­vo pen­kias mo­bi­lias lo­vas sun­kiems li­go­niams slau­gy­ti, ta­čiau lo­vos sto­vi ne­nau­do­ja­mos už­da­ry­ta­me sky­riu­je. Li­go­ni­nės va­do­vai tei­gia, kad jos lai­ko­mos bū­si­mam sky­riui, ku­ris neaiš­ku, ka­da at­si­da­rys.Re­dak­ci­jai Šiau­lių ra­jo­no svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Vo­lo­so­va pa­sa­ko­jo, jog Kur­šė­nų li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riui pa­dė­jo iš­rū­pin­ti lab­da­ra pen­kias funk­ci­nes...

Šiaulių garbės piliečiu išrinktas V. Adamkus (38)

2016 m. rugpjūčio 23 d.
Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Ant­ro­jo tu­ro ne­rei­kė­jo
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­skel­bė rin­ki­mų re­zul­ta­tus tuoj po ko­mi­si­jos po­sė­džio. Me­ras yra ko­mi­si­jos pirmi­nin­kas.
Šie­met į gar­bės pi­lie­čius, be Pre­zi­den­to V. Adam­kaus, dar bu­vo pa­siū­ly­ti Vio­le­ta ir Ro­mual­das Lau­ga­liai, vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių an­samb­lio „Šėl­ti­nis“ il­ga­me­čiai va­do­vai. Pa­sak me­ro, jų kan­di­da­tū­ros teik­tos kaip vie­na.
Po mir­ties gar­bin­gą var­dą siū­ly­ta su­teik­ti ir iš...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

Apie eko­no­mi­ką ga­li­ma ra­šy­ti įvai­riai, net ir ro­ma­nai ga­li bū­ti su gi­lio­mis eko­no­mi­nė­mis įžval­go­mis. Kas...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ma And­ri­kie­nė ma­no, kad Lie­tu­vos val­džios ne­veik­lu­mas bei il­ga­lai­kės...


Nors olim­pia­da dar ne­si­bai­gė, jau da­bar aiš­ku, kad vien per­ga­lių iš mū­sų olim­pie­čių lau­ku­sių sir­ga­lių vil­tys bu­vo...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Gry­bus nu­fo­tog­ra­fa­vęs jos vy­ras sa­kė, jog nie­ka­da ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad tai ba­ra­vy­kai, nes bū­tų ma­nęs, jog tai –...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vas į dar­bą dar negrįš

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 24 d.
Dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tam Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Pet­rui Si­ma­vi­čiui grįž­ti į šį po­stą dar ne lai­kas.
Taip va­kar nu­ta­rė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs P. Si­ma­vi­čiaus skun­dą dėl nu­ša­li­ni­mo ir pa­li­kęs ga­lio­ti že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį, ku­ria nu­ša­li­ni­mas bu­vo pra­tęs­tas. Apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­s­kun­džia­ma.
P. Si­ma­vi­čius tuš­čiai ban­dė teis­mui įro­dy­ti, kad jam nuo...

NATO kariai šiauliečiams dovanojo šventę Rukloje

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 24 d.
Ren­gi­nio įvykiu or­ga­ni­za­to­riai pa­va­di­no vai­kų ir NA­TO šta­bo ka­rių jung­ti­nės ko­man­dos fut­bo­lo rung­ty­nes prieš Lie­tu­vos ir Por­tu­ga­li­jos ka­rius. Por­tu­ga­li­ja šie­met ta­po Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja.
Šiau­lie­čiai da­ly­va­vo ir bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis vil­kas“ šta­bo šauk­ti­nių ka­rių iš­leis­tu­vių į at­sar­gą ce­re­mo­ni­jo­je. Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­ne ap­žiū­rė­jo nau­jau­sius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lus – hau­bi­cas PzH 2000, Por­tu­ga­li­jos ka­riuo­me­nės...

Ar šiemet pasiruošti rugsėjo 1-ajai, naujiems mokslo metams, išleidote daugiau? (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 24 d.

– Ma­no 3,5 me­tų sū­nus dar lan­ko dar­že­lį, tai ypa­tin­gų iš­lai­dų ne­pas­te­bė­jau: rū­bai tie pa­tys, pa­ta­ly­nė ta pa­ti. Kup­ri­nės dar ne­per­ka­me, nors gir­dė­jau, kad šie­met la­bai bran­gios. Su vy­ru pa­kal­bė­jo­me, kad mū­sų mo­kyk­li­niais lai­kais to­kių kai­nų ne­bū­da­vo. Gal tech­no­lo­gi­jos to­bu­lė­ja? Ka­dan­gi lan­ko­me pri­va­tų dar­že­lį, jo­kių pa­pil­do­mų prie­mo­nių pirk­ti ne­rei­kia. Ma­no bro­lis ve­da vai­ką į vals­ty­bi­nį dar­že­lį, tai tu­ri daug pir­ki­nių.
– Esu pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja. Jau su­da­riau są­ra­šus tė­ve­liams...

Akmentašių darbai papuoš miestelį

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 24 d.
Gai­žai­čių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) nuo rugp­jū­čio 16 die­nos vyks­ta ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mas, ku­rio re­zul­ta­tas – pen­kios vie­ti­nio gra­ni­to skulp­tū­ros – ne­tru­kus pa­puoš kai­mo bend­ruo­me­nės ir se­niū­ni­jos ap­lin­ką. Ak­mens meist­rai į Gai­žai­čius su­si­rin­ko ant­rą kar­tą. Pir­mą sy­kį ple­ne­ras vy­ko prieš de­šimt­me­tį.
Jau ant­rą sa­vai­tę Gai­žai­čiuo­se kauk­ši plak­tu­kai ir kal­tai, dei­man­ti­niais aš­me­ni­mis zvim­bia elekt­ri­niai pjūk­lai, kel­da­mi ak­mens mil­tų de­be­sis, ku­riuo­se skęs­ta pen­ki ak­mens...

Prieš srovę: iš centro į provinciją

Sportas
2016 m. rugpjūčio 24 d.
Kai prieš mė­ne­sį dvi­de­šimt dve­jų me­tų Lie­tu­vos jau­nių jo­ji­mo čem­pio­nės me­da­lį ne­šio­ju­si Ka­ro­li­na Va­si­liaus­kai­tė pa­li­ko Vil­nių dėl ma­žo pro­vin­ci­jos kai­me­lio – ne vie­nam, ži­nan­čiam jos ga­li­my­bes gy­ven­ti „auk­si­nio jau­ni­mo“ for­ma­tu, žan­di­kau­lis at­vi­po.Ji pa­kei­tė nu­si­sto­vė­ju­sią jau­ni­mo trau­kos kryp­tį – ne „iš“ pro­vin­ci­jos, o „į“. Ji nu­ta­rė pir­miau­sia ieš­ko­ti sa­vęs, klau­sy­ti sa­vo no­rų ir pa­šau­ki­mo.Maž­daug prieš mė­ne­sį sa­vo so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je Ka­ro­li­na...

J. Kazlauskas: atėjo laikas užleisti vietą kitiems

Sportas
2016 m. rugpjūčio 24 d.
„Atė­jo lai­kas už­leis­ti vie­tą ki­tiems. Bai­gė­si ma­no kont­rak­tas, man nė­ra ko gal­vo­ti. Nie­kam ne­bu­vo pa­slap­tis, kad šie me­tai pa­sku­ti­niai. De­šimt me­tų rink­ti­nė­je bu­vo gra­žus lai­ko­tar­pis. Bu­vo ir skau­džių pra­lai­mė­ji­mų, ir gra­žių per­ga­lių. Vis­ką ap­gal­vo­jęs, džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si, kad man daug kas pa­vy­ko, bet atė­jo lai­kas, kai vis­kas tu­ri baig­tis, – Vil­niaus oro uos­te sa­kė J. Kaz­laus­kas. – Lie­tu­vo­je yra daug la­bai ge­rų tre­ne­rių. Tre­ne­riai kei­tė­si, bet rink­ti­nė kaip ko­vo­jo dėl...

Nuo savo sodo iki sodinukų verslo

Centas prie cento
2016 m. rugpjūčio 24 d.
Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip prieš dvi­de­šimt me­tų. Pir­ma įkū­rė nuo­sa­vą so­dą, ku­ria­me no­ko nau­jau­sių veis­lių obuo­liai, sly­vos, kriau­šės, o ta­da gi­mė min­tis ge­rų kau­la­vai­sių ir sėk­la­vai­sių pa­dau­gin­ti. Da­bar šei­ma tu­ri hek­ta­ro plo­to me­de­ly­ną, klien­tams ga­li pa­siū­ly­ti ne tik įpras­tų, bet ir pie­tų kraš­tų vais­me­džių, ši­lauo­gių, o so­dy­bai pa­puoš­ti – ro­žių.
Da­lia ir Re­mi­gi­jus La­ba­naus­kai gy­ve­na stan­dar­ti­nia­me Stun­gių kai­mo...

Viduramžiai su maru ir badu iš mūsų nesitraukia

Centas prie cento
2016 m. rugpjūčio 24 d.
– Ūki­nin­kai vėl mo­ko­si nau­jo ter­mi­no – gal­vi­jų žvy­ne­li­nė. Ši vi­ru­si­nė li­ga pa­pli­tu­si Af­ri­ko­je ir Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, bet mū­sų kai­mui jau liep­ta bū­ti bud­riam. Pri­si­mi­nus tuos su­var­žy­mus ir eg­ze­ku­ci­jas, ku­rių im­ta­si dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro, paukš­čių gri­po ir vi­sų ki­tų eg­zo­tiš­kai skam­ban­čių bau­bų, žmo­nėms ky­la klau­si­mas: kas jų lau­kia da­bar?– Kaip ty­čia da­bar tu­riu pa­si­dė­jęs ant sta­lo Mar­ko Sti­ven­so­no (Mark Ste­ven­son) kny­gą „Op­ti­mis­to ke­lio­nė į atei­tį: kiek ir kaip mes...

Tikisi gyventi iš „Sodros“

Centas prie cento
2016 m. rugpjūčio 24 d.
Penk­ta­da­lis ša­lies gy­ven­to­jų, su­lau­ku­sių pen­si­jos, ti­ki­si gy­ven­ti iš san­tau­pų, 11 pro­c. – iš tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. To­liau dirb­ti pla­nuo­ja 17 pro­c., o 6 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių nu­ro­dė lauk­sią pa­ra­mos iš vai­kų. In­ves­ti­ci­jas kaip pa­ja­mų šal­ti­nį su­lau­kus pen­si­jos nu­ro­dė 4 pro­c. ap­klaus­tų­jų.
Fi­nan­sų eks­per­tų ver­ti­ni­mu, no­rint oriai gy­ven­ti su­lau­kus pen­si­jos rei­kia už­si­tik­rin­ti apie 80 pro­c. lig­to­li­nių pa­ja­mų. Pa­na­šias su­mas įvar­di­jo ir di­džio­ji da­lis ap­klaus­tų­jų –...

Mie­lie­ji Šiau­lių kraš­to žmo­nės,

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Bal­ti­jos ke­ly­je. Ri­ma Baš­kie­nė – ant­ra iš kai­rės.
Mie­lie­ji Šiau­lių kraš­to žmo­nės,
kas­met mi­nint Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tį iš­ky­la ryš­kūs pri­si­mi­ni­mai apie tuo­met iš­gy­ven­tą nuo­šir­dų ti­kė­ji­mą Lais­ve ir Nep­rik­lau­so­my­be, pa­si­di­džia­vi­mą sa­vo Tė­vy­ne ir ją my­lin­čiais žmo­nė­mis. Bal­ti­jos ke­lias ta­po uni­ka­liu is­to­ri­niu vie­ny­bės sim­bo­liu. Mes su­ge­bė­jo­me pa­ro­dy­ti pa­sau­liui tai­kią po­li­ti­nę ga­lią ir mo­ra­li­nę stip­ry­bę.
Šian­dien taip pat rei­kia su­si­tel­ki­mo, pa­siau­ko­ji­mo...

Ginkūnų sankryžoje jau statomas šviesoforas (6)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Švie­so­fo­rui įreng­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė 70 tūks­tan­čių eu­rų iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų.
Gin­kū­nų gy­ven­to­jai jau ke­le­rius me­tus vars­tė ir Šiau­lių mies­to, ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės du­ris, pra­šy­da­mi spręs­ti pro­ble­mą. Nors pro­ble­ma – ra­jo­no gy­ven­to­jų, ta­čiau san­kry­ža yra mies­to te­ri­to­ri­jo­je.
Ne kar­tą apie gin­kū­niš­kių pro­ble­mą ra­šė ir „Šiau­lių kraš­tas“. Gin­kū­nų gy­ven­to­jai pi­ko me­tu iš Auš­ros gat­vės sun­kiai ga­li pa­suk­ti į Til­žės gat­vę link Šiau­lių. Sank­ry­žo­je kar­tais ten­ka...

Šiauliuose atsivėrė langai į batikos pasaulį

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Ire­nos Šim­ku­tės (Ša­par­nie­nės) ba­ti­kos dar­bų pa­ro­da „Win­dow 1961“. Pir­mo­ji au­to­ri­nė me­ni­nin­kės pa­ro­da Lie­tu­vo­je – duok­lė gim­ti­nei bei tė­vams.Il­giau nei de­šimt­me­tį JAV, Či­ka­go­je, gy­ve­nan­ti ir ku­rian­ti šiau­lie­tė Ire­na Šim­ku­tė pri­si­pa­ži­no, jog il­gus me­tus jau­tė sko­lą gim­ta­jam mies­tui, ku­ria­me at­ra­do dai­lę. Tė­vai ir drau­gai klau­si­nė­da­vę, ką ji vei­kian­ti. „Tad nu­spren­džiau, jog rei­kia pa­si­da­lin­ti...

Gimtinėje pasodino ąžuoliuką (5)

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Ne­to­li Šau­kė­nų esan­čia­me Lie­py­nų kai­me J. Bud­rai­tis yra gi­męs. Kai­me da­bar ne­be­li­kę nė vie­nos tro­bos, bu­vu­sios ak­to­riaus gim­to­sios so­dy­bos vie­to­je ply­ti žir­nių lau­kas. Ak­to­rius ten pa­so­di­no ąžuo­liu­ką.
Apie Lie­py­nus pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si ten gy­ve­nę žmo­nės, ak­to­riaus gi­mi­nės, kai­my­nai. Pats Juo­zas Bud­rai­tis nuo gi­mi­mo Lie­py­nuo­se su tė­vais gy­ve­no apie ket­ve­rius me­tus.
Lie­py­nų kai­mas taip pa­va­din­tas neat­si­tik­ti­nai – se­niau be­veik kiek­vie­no­je...

SENIAUSIOJI LIETUVOS ORGANIZACIJA (6)

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 23 d.

Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios kilmingo­sios Lie­tu­vos šei­mos, ku­rias vie­ni­jo jų se­nos tra­di­ci­jos. Pag­rin­di­nis Or­di­no ženk­las – bal­tas lie­tu­viš­kas kry­žius su dviem sker­si­niais, su aver­se pa­vaiz­duo­tu jot­vin­gių Vy­čiu, ku­rio auk­so spal­vos sky­de – rau­do­na pen­kia­la­pė ro­žė.
Jot­vin­giai – bal­tų gen­čių gru­pė, gy­ve­nu­si da­bar­ti­nės Lie­tu­vos pie­tuo­se, da­bartinės Bal­ta­ru­si­jos va­ka­ruo­se ir...

Avarijoje sužaloti trys žmonės

Teisėtvarka
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Va­kar prieš­piet ties Šiau­lių ra­jo­no Gin­kū­nų gy­ven­vie­te, su­si­dū­rus dviem „Au­di“ au­to­mo­bi­liams, nu­ken­tė­jo trys žmo­nės.
Apie ne­lai­mę, įvy­ku­sią maž­daug už 100 met­rų nuo Šiau­lių mies­to ri­bos, po­li­ci­jai pra­neš­ta 11.32 val. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ava­ri­ja įvy­ko, kai au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“ vai­ruo­jan­tis 46 metų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas ban­dė ap­si­suk­ti. Mė­gi­nant at­lik­ti šį ma­nev­rą, į „Au­di A6“ ga­li­nę da­lį rė­žė­si iš pa­skos va­žiuo­jan­tis „Au­di 100“, ku­rį vai­ra­vo 69 metų šiau­lie­tis.
Į įvy­kio...

Parolimpiečiai ruošiasi kelionei į Rio

Sportas
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je į Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes pa­ly­dė­ti Šiau­lių leng­vaat­le­čiai Min­dau­gas Bi­lius ir Jo­nas Spu­dis bei jų tre­ne­riai Ri­man­tas Plun­gė ir Dei­man­tas Ju­sys. Pa­ly­dė­tu­vė­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos pa­ro­lim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Kviet­kaus­kas.
M. Bi­liui šios pa­ro­lim­pi­nės žai­dy­nės jau ant­ro­sios. Spor­ti­nin­kas da­ly­vaus ru­tu­lio stū­mi­mo ir dis­ko me­ti­mo rung­ty­se. Lon­do­no pa­ro­lim­pia­do­je ru­tu­lio stūmi­mo rung­ty­je...

„BaltRex-Šiauliai“ tapo Baltijos regbio-7 čempionais

Sportas
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Pen­kios Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­dos Kau­ne var­žė­si gru­pės for­ma­tu. La­biau­siai int­ri­guo­jan­čia­me Šiau­lių der­by­je „Balt­Rex-Šiau­liai“ 15:12 nu­ga­lė­jo „Vai­ro-Kal­vio“ reg­bi­nin­kus. Rim­tą iš­šū­kį Lie­tu­vos čem­pio­nams me­tė ir Ry­gos „Mies­nie­ki“ (Lat­vi­ja) eki­pa, ku­rią šiau­lie­čiai įvei­kė 17:14. Li­ku­siuo­se ma­čuo­se „Balt­Rex-Šiau­liai“ 19:5 įvei­kė Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­bą ir 38:28 – Eu­ro­pos pir­me­ny­bėms be­si­ren­gian­čią Lie­tu­vos jau­nių (iki 18 me­tų) rink­ti­nę.
Ant­rą­ją vie­tą užė­mė „Vai­ro-Kal­vio“...

Vė­ly­vo­sios braš­kės džiu­gi­na sal­džio­mis uo­go­mis

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai iš Lyk­ši­lio (Kel­mės ra­jo­nas) šie­met jau ski­na pir­ma­me­čių braš­kių der­lių. Ka­dan­gi maž­daug dvie­jų hek­ta­rų plo­te pa­so­din­tos tri­jų veis­lių braš­kės, vė­ly­vo­sios 'Mal­vi­na' veis­lės uo­gos pra­de­da nok­ti lie­pos pa­bai­go­je.Atei­ty­je jau­na šei­ma ke­ti­na rim­tai už­siim­ti uo­gi­nin­kys­te, au­gin­ti ne tik braš­kių, bet ir avie­čių, ki­to­kių uo­gų.
Jau­na Bi­ru­tės ir Vir­gi­ni­jaus Ku­ka­naus­kų šei­ma, gy­ve­nan­ti Lyk­ši­ly­je, ke­le­rius me­tus lai­kė apie de­šim­ties pie­ni­nių kar­vių ban­dą. Ta­čiau, kai...

Au­ga sto­gas­tul­pių iš­ny­ku­siems kai­mams par­ke­lis (2)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Skaist­gi­ry­je (Joniškio rajonas) jau ant­rus me­tus ku­ria­mas sto­gas­tul­pių skve­re­lis, skir­tas iš­ny­ku­siems kai­mams at­min­ti, ku­rį šį rugp­jū­tį pa­pil­dė pen­ki me­džio dar­bai.
Skve­re­ly­je iš­ki­lo ku­ni­go And­riaus Trak­še­lio pa­šven­tin­tas Kos­to Ged­mi­no su­kur­tas Rū­pin­to­jė­lis, skir­tas Nor­man­tė­lių kai­mui, Da­liaus Ud­ra­kio ir Ed­mun­do Ku­du­lio į to­lį žvel­gian­tys Gim­bu­čių ir Dve­lai­tė­lių kai­mų se­no­liai bei Sau­liaus Ale­jū­no du sto­gas­tul­piai, pri­me­nan­tys Vil­kic­kų bei Do­ny­lių kai­mų praei­tį.
Vi­si šie...

Be pa­sto­gės li­kę neį­ga­lie­ji ieš­ko nau­jų na­mų

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Be pa­tal­pų li­ku­si sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ pa­gal­bos ti­ki­si iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės. Įsi­kū­ru­si nau­jo­se pa­tal­po­se, bend­ri­ja ga­lė­tų plės­ti sa­vo veik­lą ir teik­ti daugiau pa­slau­gų ne­ga­lią tu­rin­tiems sa­vo na­riams.Apie 100 na­rių vie­ni­jan­ti sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ šiuo me­tu gy­ve­na ne­ra­mias die­nas. Ke­lio­li­ka me­tų glau­dę­si po Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio „Kregž­du­tė“ pa­sta­to sto­gu, bend­ri­jos...

KONKURSAS „GRYBŲ GRYBAI“

Paskutinis
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Gry­bus nu­fo­tog­ra­fa­vęs jos vy­ras sa­kė, jog nie­ka­da ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad tai ba­ra­vy­kai, nes bū­tų ma­nęs, jog tai – šung­ry­biai.
Pa­sak vy­riš­kio, yra te­kę ras­ti ne vie­ną dvi­gu­bą ba­ra­vy­ką ar rau­do­ni­kį, ta­čiau to­kios šei­my­nė­lės dar ne­bu­vo te­kę re­gė­ti.
Pa­sak su­tuok­ti­nių, gry­bų šie­met tik­rai ne­ma­žai – per po­rą va­lan­dų ga­li­ma pri­rink­ti po krep­šį rau­do­ni­kių ar ba­ra­vy­kų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Konkursas „Grybų grybai“

Paskutinis
2016 m. rugpjūčio 23 d.

Dienos populiariausi


Sportas

Kai prieš mė­ne­sį dvi­de­šimt dve­jų me­tų Lie­tu­vos jau­nių jo­ji­mo čem­pio­nės me­da­lį ne­šio­ju­si Ka­ro­li­na Va­si­liaus­kai­tė pa­li­ko...

Keturi kampai

2010-ųjų ba­lan­dį šiau­lie­tis Ne­ri­jus No­sa­vi­čius iš­vi­rė pir­mą­jį mui­lą. Dar mo­kyk­lo­je iš­mok­tus fak­tus apie šar­mo ir rūgš­ties...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

Bau­žų kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Leo­nar­das Skė­rys – Lie­tu­vos kraš­to­ty­ros drau­gi­jos gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kas. Už...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Dvy­li­ka me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­ti, vieš­bu­čiuo­se dir­ban­ti Ni­jo­lė Za­ka­re­vi­čie­nė net ir tvar­ky­da­ma kam­ba­rius...

Elnias rū­ke – fo­tog­ra­fi­ja at­ne­šu­si pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą šiau­lie­čiui Kęs­tu­čiui Bal­čiū­nui. Pres­ti­ži­nia­me...

Way­ne Chong sa­va­no­riau­ti į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką šį rugp­jū­tį at­vy­ko iš to­li­mo­jo Hon­kon­go. Ne vie­ną pa­sau­lio ša­lį...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [60910]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [63317]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai